Qingzhong Li
professor, PhD supervisor
lqz@sdu.edu.cn

Lizhen Cui
professor, PhD supervisor
clz@sdu.edu.cn

Xinjun Wang
professor, PhD supervisor
wxj@sdu.edu.cn

Xiaoguang Hong
professor, PhD supervisor
hxg@sdu.edu.cn

Yongqing Zheng
research fellow, master supervisor
zhengyongqing@dareway.com.cn

Shidong Zhang
professor, master supervisor
zsd@sdu.edu.cn

Yuliang Shi
associate professor, master supervisor
shiyuliang@sdu.edu.cn

Zhongmin Yan
associate professor, master supervisor
yzm@sdu.edu.cn

Guoqing Dong
associate professor, master supervisor
dgq@sdu.edu.cn

Wei He
associate professor, master supervisor
hewei@sdu.edu.cn

Zhiyong Chen
associate professor, master supervisor
chenzy@sdu.edu.cn

Ming Sun
associate professor, master supervisor
sunming@sdu.edu.cn

Lanju Kong
associate professor, master supervisor
klj@sdu.edu.cn

Hui Li
associate professor, master supervisor
lih@sdu.edu.cn

Guozhen Ren
associate professor
rgz@sdu.edu.cn

Lei Liu
associate professor, master supervisor
l.liu@sdu.edu.cn

Baodong Li
engineer
lbd@sdu.edu.cn